A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa

Regulamin pobytu


REGULAMIN POBYTU KURACJUSZA
w ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w KOŁOBRZEGU

1. Kuracjusz przebywa w Sanatorium na leczeniu i rehabilitacji w ramach jednej z trzech grup:
a) turnus ogólnosanatoryjny,
b) turnus antystresowy lub profilaktyczno – rehabilitacyjny,
c) prywatny pobyt leczniczy.
2. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie:
a) skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzonego przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) skierowania na turnus antystresowy lub profilaktyczno – rehabilitacyjny,
c) indywidualnej umowy o świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
3. Po przybyciu do Sanatorium Kuracjusz powinien przedstawić:
a) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
b) dowód tożsamości,
c) aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
d) wyniki badan dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z leczeniem sanatoryjnym.
Na podstawie w/w dokumentów Kuracjusz otrzyma kartę pobytu i skierowanie na oddział.
4. Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od dnia określonego w skierowaniu od godziny 1400, a kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia wskazanego w skierowaniu.
5. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą z obowiązującego w Sanatorium cennika.
6. Kuracjusz zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego w ciągu 24h od przyjęcia na oddział. Zabiegi lecznicze przepisuje włącznie lekarz, według ściśle określonych wskazań.
7. Informacji na temat funkcjonowania oddziału, terminów badań lekarskich, zabiegów itp. udziela pielęgniarka.
8. Kuracjusz powinien zapoznać się z kartą praw kuracjusza ZOZ Sanatorium MSW.
9. Porządek dnia:
• posiłki: śniadanie: - pierwsza zmiana 800 - druga zmiana 915
obiad: - pierwsza zmiana 1300 - druga zmiana 1400
kolacja: - pierwsza zmiana 1730 - druga zmiana 1900
• zabiegi od godz. 700 do godz. 2100
• cisza nocna od godz. 2200 do godz. 600.
10. Kuracjusz obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.
11. Kuracjusz powinien zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów, czasu i miejscu wypoczynku. W przypadku spóźnienia planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany.
Zabiegi niewykorzystane z winy kuracjusza przepadają.
Odstępowanie zleceń na zabiegi innym osobom jest zabronione.
12. Przedmioty wartościowe Kuracjusz powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, a także udostępniają Kuracjuszowi Instrukcję prowadzenia depozytu.
Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.
13. Kuracjusz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymania czystości oraz stosowania się do ustalonego porządku na terenie Sanatorium:
a) przed wyjściem z pokoju należy wyłączyć światło, zamknąć okna, zakręcić krany,
b) w pokojach nie wolno używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
c) pokój, na czas nieobecności, należy zamykać,
d) wychodząc z budynku Sanatorium, klucz do pokoju należy zostawić w Recepcji,
e) zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców i nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi.
14. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.
15. Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w mieniu Sanatorium.
16. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
17. W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium – późniejszy przyjazd bądź nieuzasadniona rezygnacja z kontynuowania leczenia – Sanatorium pobiera opłatę kompensującą gotowość Sanatorium do wykonania świadczeń zdrowotnych i stratę z tytułu niezrealizowanej części kontraktu z NFZ w wysokości iloczynu stawki osobodnia wynikającej z umowy z NFZ i liczby osobodni, o którą został skrócony pobyt.
18. Opłata, o której mowa w pkt 17 nie jest pobierana w przypadku uzasadnionego
i udokumentowanego skrócenia pobytu w Sanatorium.
Za uzasadnione skrócenie pobytu uznaje się skrócenie z ważnych powodów, w szczególności śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny wymagającego opieki.
19. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłosić pielęgniarce oddziałowej celem załatwienia niezbędnych formalności związanych z wypisem i uregulowaniem wzajemnych zobowiązań.
20. W dniu wyjazdu Kuracjusz obowiązany jest do przekazania klucza i karty obiegowej pielęgniarce dyżurnej.
21. Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza Regulamin, może być pozbawiony prawa dalszego pobytu w Sanatorium. Decyzję w sprawie skreślenia z listy Kuracjuszy podejmuje Dyrektor Sanatorium w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
22. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania przyjmuje Dyrektor Sanatorium w czwartki w godz. 1300 – 1400.Opublikował: Iza Grzegrzółka
Publikacja dnia: 13.01.2012
Podpisał: Sanatorium MSW
Dokument z dnia: 11.12.2010
Dokument oglądany razy: 5 407